Publicații didactice

Recent Submissions

 • ALEXEI, Arina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Indicațiile metodice elaborate vor fi utilizate ca suport pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Tehnologii ale securității informaționale de către studenții anului 2, semestrul IV, Facultatea Calculatoare, ...
 • ЛУПАН, Олег; МЕТЛИНСКИЙ, Павел (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Настоящее руководство включает методические указания для лабораторных работ по курсу "Материалы и компоненты электроники" и предназначено для студентов специальностей 0714.5 Микроэлектроника и нанотехнологии, 0714.9 ...
 • CREȚU, Vasilii; MAGARIU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Lucrarea este destinată studenților Facultatății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, care studiază cursul Arhitectura sistemelor de calcul, însă poate fi consultată și de studenții altor facultăți în cadrul ...
 • БРЫНЗАН, Л. В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Данные методические указания предназначены для того, чтобы помочь студентам раскрыть суть основных принципов, входящих в понятие “объектно-ориентированное программирование”. В тексте содержится как теоретический материал, ...
 • DUCA, Ludmila; COJUHARI, Irina; CIORBĂ, Dumitru; COJOCARU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Acest ghid este destinat studenților de la programele de studii Tehnologia informaţiei, Securitate informaţională, Ingineria software şi Știinţa datelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea ...
 • IAVORSCHI, Anatolie; CORCIOVĂ, Călin Petru; ȘONTEA, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Manualul are ca scop formarea studenților în domeniul Ingineriei Biomedicale, care urmează studii de licență și masterat. Această specializare interdisciplinară este destinată, conform cerințelor contemporane racordate la ...
 • BUZDUGAN, Artur; ŞONTEA, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Majoritatea dispozitivelor microoptoelectronice sunt confecționate în prezent pe baza semiconductorilor. Din aceste considerente curriculara disciplinei "Dispozitive microoptoelectronice" acordă atenție sporită studiului ...
 • ABABII, Nicolai; CHIRIAC, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice de față sunt destinate studenților programelor de studii Microelectronică și nanotehnologii și Electronica aplicată privind desfășurarea lucrărilor de laborator la cursul Electronica pentru automobile. ...
 • CREȚU, Vasilii (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenților programelor de studii 0714.9 Inginerie biomedicală și 0714.5 Microelectronică și nanotehnologii, care studiază cursul Arhitectura sistemelor de calcul, însă poate fi consultată și de ...
 • IZVOREANU, Bartolomeu (Technical University of Moldova, 2023)
  Manualul este destinat studenților care studiază programul Automatică și informatică. În lucrare sunt expuse principiile și metodele teoriei sistemelor automate neliniare, discrete și stocastice cu expunerea modelelor ...
 • BOBICEV, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de faţă conţine material teoretic însoțit de exemple explicate detaliat referitor la cei mai cunoscuți algoritmi de învățare automată și metodele de aplicare a lor care includ analiza și preprocesarea datelor de ...
 • LUPAN, Oleg; METLINSCHI, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Îndrumarul de faţă cuprinde indicaţiile metodice pentru lucrările de laborator la cursul Materiale și componente în electronică şi este destinate studenților de la specialitățiile 0714.5 Microelectronică și nanotehnologii, ...
 • DANDARA, Otilia; CEPRAGA, Lucia; GOGOI, Elena; PRIŢCAN, Valentina (Universitatea de Stat din Moldova, 2020)
  Acest ghid are drept scop oferirea unui suport conceptual şi metodic cadrelor didactice din învăţământul superior pentru implementarea strategiei PBL. Contextul de realizare a educaţiei în general, cât şi a formării ...
 • LUCHIANOVA, L.; STADLER, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Îndrumarul metodic conţine exemple de programe şi lucrări individuale pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul „Structuri de date şi algoritmi”. Scopul principal al executării lucrărilor de laborator propuse ...
 • LUCHIANOVA, L.; LAZU, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Îndrumarul de laborator include noţiuni introductive şi sarcini practice corespunzătoare menite să iniţieze studentul atât în domeniul programării logice, cât şi în domeniul inteligenţei artificiale. Tipul sarcinilor este ...
 • MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare este tratată metoda simplex în vederea utilizării acestea în determinarea soluțiilor optime a problemelor de programare liniară, de programare în numere întregi, de programare liniar-fracționară. Se prezintă ...
 • ISTRATI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Le présent ouvrage s'adresse aux étudiants de la spécialité 0613.1 Technologie de l'information, Filière Francophone « Informatique » et apportera un soutien efficace sur l’enseignement des cours Le français 1,2,3,4, ...
 • PECA, Ludmila; ȚURCANU, Dinu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The practical guide is intended for the students from FCIM (Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics) and FET (Faculty of Electronics and Telecommunications) who study the Networks Security course and aims ...
 • ПОСТИКА, Василе; МАГАРИУ, Николае (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Данное методическое руководство предназначено для студентов факультета Вычислительной Техники, Информатики и Микроэлектроники, изучающих курс Электроники, но также может быть использовано студентами других факультетов, ...
 • LUPAN, Cristian; LUPAN, Oleg; RAILEAN, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic pentru lucrările de laborator la disciplina Dispozitive semiconductoare de putere se adresează studenților anului IV, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitățile MN, IBM și ...

View more